Posted on Leave a comment

การลา

ลากิจ

 1. การลากิจต้องส่งเรื่องขออนุมัติผ่านระบบ e-leave ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ และต้องได้รับอนุญาตก่อนถึงจะลาได้
 2. พนักงานสามารถลากิจได้ 4 วันต่อปี โดยได้รับค่าจ้างในวันที่ลา
 3. กรณีลาเกินกว่า 4 วัน จะไม่ได้รับค่าจ้าง(ในวันที่ลาเกิน)
 4. พนักงานสามารถลากิจได้ก็ต่อเมื่อผ่านทดลองงานแล้วเท่านั้น
 5. พนักงานต้องแนบเอกสารหรือภาพถ่ายหรือหลักฐานอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการลากิจทุกครั้ง หากไม่มีหลักฐานแนบ จะหักค่าจ้างในวันนั้น
 6. เอกสารหรือภาพถ่ายที่ไม่สามารถแนบในวันที่เขียนใบลา ให้ส่งย้อนหลังมาที่ yawamonpharmacy1@gmail.com ภายใน 3 วันทำการ
  *การลาทุกกรณี ต้องมีเพื่อนร่วมงานมาทำงานแทนทุกครั้ง
  **กรณีสลับวันหยุด สามารถหยุดติดต่อกันไม่เกิน 2 วัน แต่ต้องมีเพื่อนร่วมงานมาทำงานแทนทุกครั้ง
  ***จำนวนวันที่ลาได้ คือ 4 วันต่อปี