Posted on

ข้อตกลงการลืมสแกนนิ้ว

การคำนวณผลตอบแทน(เงินเดือน) อ้างอิงการเข้างาน/ออกงาน จากข้อมูลการสแกนนิ้ว หากพนักงานลืมสแกนนิ้วเข้างานและหรือออกงาน และไม่ได้ส่งรายงานการลืมสแกนนิ้วเข้าระบบแจ้งการลืมสแกนนิ้วภายใน 2 วันทำการพร้อมลายเซ็นอนุมัติการทำงานจากผู้จัดการร้าน ฝ่ายผลตอบแทนถือว่าขาดงานและไม่จ่ายค่าจ้างในวันนั้น

ดังนั้น เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวพนักงานเอง
1. พนักงานต้องดูประวัติการสแกนนิ้วจากเครื่องสแกนนิ้วได้ -> link ขั้นตอนการดูข้อมูลสแกนนิ้วย้อนหลัง

2. หากพบว่าลืมสแกนนิ้วไม่เกิน 2 วันทำการ ให้พนักงานพิมพ์แบบฟอร์มลืมสแกนลายนิ้วมือและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมลายเซ็นอนุมัติจากผู้จัดการร้าน -> link แบบฟอร์มลืมสแกนลายนิ้วมือเข้างานและหรือออกงาน

3. ถ่ายรูปรายงานลืมสแกนลายนิ้วมือในข้อ 2 และส่งเข้าระบบแจ้งการลืมสแกนนิ้ว เป็นอันเสร็จสมบูรณ์

4. รายงานการลืมสแกนนิ้วที่ส่งเข้าระบบ หากตรวจสอบพบว่าไม่เป็นความจริง จะมีบทลงโทษทั้งผู้ขออนุมัติและผู้อนุมัติ

5. กรณีลืมสแกนนิ้ว จะไม่จ่ายเบี้ยขยัน ยกเว้นกรณีเกิดปัญหาจากอุปกรณ์เช่นไฟฟ้าดับ เป็นต้น

หมายเหตุ: link ขั้นตอนการใช้ระบบแจ้งการลืมสแกนนิ้ว

Posted on

ขั้นตอนการดูข้อมูลสแกนนิ้วย้อนหลัง

เอกสารแนบท้าย

PDF file ขั้นตอนการดูข้อมูลสแกนนิ้วย้อนหลัง

Word file ขั้นตอนการดูข้อมูลสแกนนิ้วย้อนหลัง

Posted on

การลา

ลากิจ

 1. การลากิจต้องส่งเรื่องขออนุมัติผ่านระบบ e-leave ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ และต้องได้รับอนุญาตก่อนถึงจะลาได้
 2. พนักงานสามารถลากิจได้ 4 วันต่อปี โดยได้รับค่าจ้างในวันที่ลา
 3. กรณีลาเกินกว่า 4 วัน จะไม่ได้รับค่าจ้าง(ในวันที่ลาเกิน)
 4. พนักงานสามารถลากิจได้ก็ต่อเมื่อผ่านทดลองงานแล้วเท่านั้น
 5. พนักงานต้องแนบเอกสารหรือภาพถ่ายหรือหลักฐานอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการลากิจทุกครั้ง หากไม่มีหลักฐานแนบ จะหักค่าจ้างในวันนั้น
 6. เอกสารหรือภาพถ่ายที่ไม่สามารถแนบในวันที่เขียนใบลา ให้ส่งย้อนหลังมาที่ yawamonpharmacy1@gmail.com ภายใน 3 วันทำการ
  *การลาทุกกรณี ต้องมีเพื่อนร่วมงานมาทำงานแทนทุกครั้ง
  **กรณีสลับวันหยุด สามารถหยุดติดต่อกันไม่เกิน 2 วัน แต่ต้องมีเพื่อนร่วมงานมาทำงานแทนทุกครั้ง
  ***จำนวนวันที่ลาได้ คือ 4 วันต่อปี

ลาป่วย

 1. ลาป่วยต้องมีใบรับรองแพทย์ทุกครั้ง หากไม่มีใบรับรองแพทย์แนบพร้อมใบลาจะไม่จ่ายค่าจ้างในวันนั้น
 2. ให้ทำการยื่นขออนุมัติลาป่วยผ่านระบบ e-leave ทันทีที่กลับมาทำงาน
  *การลาทุกกรณี ต้องมีเพื่อนร่วมงานมาทำงานแทนทุกครั้ง
  **จำนวนวันที่ลาได้ คือ 30 วันต่อปี

ลาพักร้อน

 1. พนักงานที่ทำงานครบ 1 ปี มีสิทธิลาพักร้อนได้ 6 วัน โดยยื่นคำขออนุมัติผ่านระบบ e-leave
 2. การลาพักร้อนไม่อนุญาตให้ลาพักร้อนติดต่อกันเกิน 2 วัน (หากใช้ร่วมกับวันหยุดอื่นเช่น วันหยุดประจำสัปดาห์ หรือนักขัตฤกษ์ อนุญาตให้รวมกันไม่เกิน 3 วัน)
 3. การลาพักร้อนต้องส่งเรื่องขออนุมัติผ่านระบบ e-leave ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ และต้องได้รับอนุญาตก่อนถึงจะลาได้
  *การลาทุกกรณี ต้องมีเพื่อนร่วมงานมาทำงานแทนทุกครั้ง
  **กรณีสลับวันหยุด สามารถหยุดติดต่อกันไม่เกิน 2 วัน แต่ต้องมีเพื่อนร่วมงานมาทำงานแทนทุกครั้ง
  ***จำนวนวันที่ลาได้ คือ 6 วันต่อปี

ลาไม่รับค่าจ้าง

 1. การลาไม่รับค่าจ้าง ต้องส่งเรื่องขออนุมัติผ่านระบบ e-leave ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ และต้องได้รับอนุญาตก่อนถึงจะลาได้
 2. พนักงานสามารถลาไม่รับค่าจ้างได้ก็ต่อเมื่อผ่านทดลองงานแล้วเท่านั้น
 3. พนักงานสามารถลาไม่รับค่าจ้างได้ 4 วันต่อปี

*การลาทุกกรณี ต้องมีเพื่อนร่วมงานมาทำงานแทนทุกครั้ง
**กรณีสลับวันหยุด สามารถหยุดติดต่อกันไม่เกิน 2 วัน แต่ต้องมีเพื่อนร่วมงานมาทำงานแทนทุกครั้ง

ลาคลอด

 1. การลาคลอดต้องส่งเรื่องขออนุมัติผ่านระบบ e-leave ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันทำการ
 2. พนักงานสามารถลาคลอดได้ 98 วัน โดยรวมวันหยุดระหว่างลาด้วย (รวมวันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 3. พนักงานจะได้รับค่าจ้าง 45 วันแรกของการลา โดยรวมวันหยุดระหว่างลาด้วย
 4. พนักงานต้องแนบเอกสารสูติบัตรบุตร ในวันแรกที่กลับมาทำงาน

* ในกรณีที่พนักงานหญิงที่มีครรภ์คลอดบุตรออกมาก่อน 28 สัปดาห์ และทารกเสียชีวิตให้ถือเป็นการลาป่วย แต่หากมีชีวิตให้ถือเป็นการลาคลอดบุตร
** ในกรณีที่พนักงานหญิงที่มีครรภ์คลอดบุตรออกมาหลังจากครบ 28 สัปดาห์ และไม่ว่าทารกจะมีชีวิตหรือไม่ก็ตาม ให้ถือว่าเป็นการลาคลอดบุตร