Posted on

ข้อตกลงการลืมสแกนนิ้ว

การคำนวณผลตอบแทน(เงินเดือน) อ้างอิงการเข้างาน/ออกงาน จากข้อมูลการสแกนนิ้ว หากพนักงานลืมสแกนนิ้วเข้างานและหรือออกงาน และไม่ได้ส่งรายงานการลืมสแกนนิ้วเข้าระบบแจ้งการลืมสแกนนิ้วภายใน 5 วันทำการ* พร้อมลายเซ็นอนุมัติการทำงานจากผู้จัดการร้าน ฝ่ายผลตอบแทนถือว่าขาดงานและไม่จ่ายค่าจ้างในวันนั้น

ดังนั้น เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวพนักงานเอง
1. พนักงานต้องดูประวัติการสแกนนิ้วจากเครื่องสแกนนิ้วได้ -> link ขั้นตอนการดูข้อมูลสแกนนิ้วย้อนหลัง

2. หากพบว่าลืมสแกนนิ้วไม่เกิน 5 วันทำการ* ให้พนักงานพิมพ์แบบฟอร์มลืมสแกนลายนิ้วมือและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมลายเซ็นอนุมัติจากผู้จัดการร้าน -> link แบบฟอร์มลืมสแกนลายนิ้วมือเข้างานและหรือออกงาน

3. ถ่ายรูปรายงานลืมสแกนลายนิ้วมือในข้อ 2 และส่งเข้าระบบแจ้งการลืมสแกนนิ้ว เป็นอันเสร็จสมบูรณ์

4. รายงานการลืมสแกนนิ้วที่ส่งเข้าระบบ หากตรวจสอบพบว่าไม่เป็นความจริง จะมีบทลงโทษทั้งผู้ขออนุมัติและผู้อนุมัติ

5. กรณีลืมสแกนนิ้ว จะไม่จ่ายเบี้ยขยัน ยกเว้นกรณีเกิดปัญหาจากอุปกรณ์เช่นไฟฟ้าดับ เป็นต้น

หมายเหตุ: *แก้ไขจาก 2 วันทำการ -> 5 วันทำการ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง (วันที่แก้ไข 24 กรกฎาคม 2563)

link ขั้นตอนการใช้ระบบแจ้งการลืมสแกนนิ้ว